Presentation av de nya stadgarna

Stadgar för Hembygdskretsen Tumathorp. § 1 Föreningen är en ideell förening och har sitt säte i Östra Tommarp. Simrishamns kommun. Föreningens organisationsnummer är 838800 - 3421. § 2 Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden. § 3 Föreningens syfte är att inom Östra Tommarps Socken verka för att utforska gången tids bebyggelse, förfädernas levnadssätt och sedvänjor samt att till allmänheten sprida kunskap om detta. Att bevara byggnader av kulturhistorisk art. Att registrera, samla och där det visar sig nödvändigt, iståndsätta fynd, föremål och annat som kan belysa Östra Tommarps historia. Överhuvudtaget verka för god vård av minnesmärken, bebyggelse och natur inom Östra Tommarps socken. § 4 Envar som vill verka i enlighet med föreningens syfte kan erhålla medlemskap i föreningen. § 5 Årsmöte: Årsmöte skall ombesörjas varje år före mars månads utgång. Kallelse skall ske tidigast 4 veckor, och senast 1 vecka före mötet. § 6 Följande punkter skall behandlas av årsmötet. Utse mötesfunktionärer, ordförande, protokollförare och protokolljusterare. Godkänna föredragningslistan. Godkänna kallelsen. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. Revisorernas berättelse. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Fastställande av medlemsavgift. Val av ordförande på ett år. Val av styrelseledamöter. Val av revisorer, antal och ev. ersättare. Val av valberedning, antal och sammankallande. Inkomna motioner. § 7 Styrelsen: Styrelseledamöter, till antalet minst fem men företrädesvis flera, utses på två år och bör väljas så att mandattiden utgår för hälften av ledamöterna ett år och för övriga året efter. Styrelsen skall snarast efter årsmötet konstituera sig, och då utse vice ordförande, protokollförare, kassör och firmatecknare. Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande, och är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. Protokollföraren ombesörjer kretsens löpande angelägenheter, samt har till uppgift att vid samtliga sammanträden föra protokoll. § 8 Räkenskaper och revision: Kretsens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Granskning av räkenskaper och förvaltning sker årligen av de på årsmötet utsedda revisorerna eller suppleanter för dessa. § 9 Beslut på mötet: Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, om icke sluten omröstning äskas. Vid lika röstetal gäller den mening mötets ordförande stödjer. § 10 Motioner: Medlem som önskar få ärende förelagt vid årsmötet skall lämna skriftligt förslag till styrelsen. § 11 Stadgeändringar: Ändring av dessa stadgar, eller delar därav, kan endast ske på ett årsmöte. 2/3 av de röstberättigade måste stödja ändringsförslaget. § 12 Föreningens upplösning: För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. På första mötet räcker enkel majoritet för ett beslut. På det andra måste 2/3 av de avgivna rösterna stödja upplösningen. Tidsperiod mellan de två mötena skall vara minst fyra veckor. Kretsmötet beslutar om hur eventuell kassabehållning disponeras.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

23.07 | 00:16

Ni borde ta bort Sigvards namn och tel.nr!

...
08.03 | 18:24

E-post adress

...
27.02 | 16:43

Epost adress

...
02.07 | 20:54

Vi tackar för en en fantastik avslutning på berättar vecka 1/7 med Simrishamns blåsorkester men Holger Haak som solist.Ett jättestort tack!!!

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS